Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID VAN HOUWELINGEN HOUT BV

Artikel 1. Algemeen

1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden. 2. De door de koper gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voorzover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In geval van strijdigheid met voorwaarden van de koper prevaleren onze bepalingen, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.

Artikel 2. Aanbiedingen

1. Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een order. Niet-acceptatie van de order wordt door ons zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen tien dagen na plaatsing van de order, aan de koper ter kennis gebracht.
3. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, danwel onder rembours te leveren.

Artikel 3. Overeenkomst

1. Een overeenkomst met ons komt eerst dan tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen binnen acht dagen schriftelijk geprotesteerd heeft.

Artikel 4. Prijzen

1. Tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld, zijn al onze prijzen exclusief B.T.W..
2. In geval van verhoging van één of meer kostprijsfactoren tussen de data van aanbieding en koop of tussen die van koop en levering, zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; één en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekend toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.

Artikel 5. Levering

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering franco bij de koper.
2. De koper is verpicht de gekochte zaken af te nemen op het moment dat deze worden bezorgd, dan wel op het moment dat deze volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
3. Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van koper. Koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder opslagkosten, verschuldigd zijn.

Artikel 6. Levertijd

1. Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. De koper heeft geen recht op enige schadevergoeding bij een eventuele overschrijding van de begrote levertijd. Bij overschrijding van de levertijd kan de koper de order niet annuleren of de ontvangst en/of betaling der zaken weigeren. In geval van excessieve overschrijding van de levertijd treden partijen met elkaar in overleg.

Artikel 7. Deellevering

1. Wij zijn gerechtigd de verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien zulks plaatsvindt zijn wij bevoegd deze afzonderlijk te factureren.

Artikel 8. Reclame

1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering, of zo spoedig daarna als mogelijk, te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
- of de juiste zaken zijn geleverd;
- of de geleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene;
- of de geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.
2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan ons te melden.
3. Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering schriftelijk aan ons te melden.
4. Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

1. Onze aansprakelijkheid gaat nimmer verder dan vergoeding van de factuurwaarde, danwel herlevering van de zaken, zulks ter keuze van koper en voor zover wij in staat zijn om soortgelijke zaken te leveren.
2. Verwerking door koper of derden van de geleverde zaken brengt mee dat elke vorm van aansprakelijkheid aan onze zijde vervalt.
3. Derden kunnen nimmer aanspraken jegens ons doen gelden. Indien wij terzake van aan koper geleverde zaken door een derde worden aangesproken heeft koper de verplichting om ons terzake te vrijwaren.
4. De verkoper is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging van de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten en dergelijke.
5. Eventuele garanties van de fabrikant zullen integraal bekend worden gemaakt aan de koper.

Artikel 10. Emballage

1. Meermalen bruikbare emballage wordt door ons zo spoedig mogelijk (al dan niet) per (verzamel-)factuur in rekening gebracht.
2. Voor op kosten van de koper geretourneerde emballage, als bedoeld in het eerste lid, wordt spoedig na ontvangst ervan door ons aan de koper een creditfactuur toegezonden.
3. In afwijking van het in de vorige leden bepaalde, zijn wij geen vergoeding verschuldigd voor in beschadigde staat geretourneerde emballage, evenals voor emballage die niet door ons berekend, danwel geleverd is.
4. De koper is eerst bij de ontvangst van de creditfactuur bevoegd de waarde van de geretourneerde emballage, tot het gecrediteerde bedrag, in mindering te brengen op het door hem aan ons verschuldigde.
5. Indien het bedrag der creditfactuur meer bedraagt dan de koper bij ontvangst van die factuur nog aan ons verschuldigd is, wordt dat meerdere binnen een maand na factuurdatum aan koper voldaan.

Artikel 11. Retourzendingen

1. Retourzendingen kunnen zonder voorafgaand overleg niet worden geaccepteerd.
2. Geheel of gedeeltelijk verwerkte zaken, beschadigde zaken en verpakte zaken, waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd, kunnen nimmer worden geretourneerd.

Artikel 12. Overmacht

1. Indien wij door overmacht verhinderd zijn te leveren of op normale wijze te leveren, hebben wij het recht de levertijd te verlengen met de duur van de overmacht, danwel de order voor zover deze nog niet is uitgevoerd te annuleren, zonder dat wij hiervoor schadeplichtig zullen zijn.
2. Als overmacht zullen gelden: oorlog, oproer, rellen, molest, staking en uitsluiting, stremming van de aanvoer, breuk van machines en/of gereedschappen, niet beschikbaar zijn van vervoer, stagnaties in de aanvoer, overheidsmaatregelen, alsmede iedere omstandigheid, welke dan ook, waardoor het voor ons redelijkerwijs gesproken onmogelijk is om op normale wijze te leveren.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

1. Geleverde zaken blijven ons eigendom, tot het moment waarop al onze krachtens overeenkomst verrichte leveranties, met inbegrip van rente en kosten, door de koper zijn betaald. In geval van surséance van betaling of faillissement van de koper zijn wij gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen.
2. Zolang de eigendom der zaken niet op de koper is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in de volgende alinea.
3. Het is de koper toegestaan om door onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de uitoefening van zijn normale bedrijf aan derden te verkopen en af te leveren.
4. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, zijn wij gerechtigd de afgeleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de koop behouden weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 25 % van de factuurwaarde van de betreffende zaken.
5. Indien derden enig recht op de onder voorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht ons zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
6. De koper verplicht zich op eerste verzoek van ons:
- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
- alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan ons op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 B.W.;
- de vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen voor onder eigendomsvoorbehoud door ons geleverde zaken te verpanden aan ons op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 B.W.;
- op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die ons ter bescherming van ons eigendomsrecht met betrekking tot de zaken willen treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in een normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 14. Betaling en zekerheidstelling

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. De op onze bank/giro-afschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
2. De koper is wegens niet-tijdige betaling in gebreke, zonder dat hiertoe een schriftelijke aanmaning of ingebrekestelling is vereist.
3. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
4. Indien naar ons oordeel daartoe termen aanwezig zijn, zijn wij te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de koper deugdelijke zekerheid voor de betaling stelt. Bij gebreke van het stellen van zodanige zekerheid hebben wij het recht om de levering op te schorten, ook indien levering op afroep is overeengekomen, of om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen. De koopprijs van hetgeen reeds geleverd is wordt alsdan terstond opeisbaar.
5. Bij niet-betaling door koper zijn wij gerechtigd om zonder voorafgaande aanzegging verdere leveranties op te schorten.

Artikel 15. Rente en kosten

1. De koper is vanaf de vervaldag van de factuur, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, over het opeisbare bedrag rente verschuldigd. Die rente loopt vanaf de in het voorgaande bepaalde vervaldag tot aan het tijdstip der algehele voldoening. De rentevoet bedraagt 1,5% per maand of deel van een maand.
2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de koper verschuldigde bedrag, met een minimum van € 230,-.

Artikel 16. Toepasselijk recht

1. Alle met ons aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht waarop deze algemene voorwaarden als aanvulling en voor zover bepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten, als afwijking gelden.

Artikel 17. Geschilbeslechting

1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zullen geschillen tussen partijen, ingeval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Utrecht.

Artikel 18. Deponering

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.
2. De voorwaarden worden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan koper ter hand gesteld op de (achterzijde van de) orderbevestigingen, leveringsbonnen en facturen. Op verzoek wordt aan koper een exemplaar kosteloos toegezonden.
zijn gedeponeerd bij de KvK Midden-Nederland.